ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท อำพลฟูดส์


  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ได้มีนโยบายมุ่งหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อต่อยอดงานวิจัยออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจำหน่ายได้ และได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบจากพืชธรรมชาติ เช่น มะพร้าว เป็นต้น ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์ สู่สังคมระดับนำของประเทศ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และปัจจุบันคณะฯ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัย และความรู้ทางวิชาการแก่ทางหน่วยงานเอกชน เพื่อทำให้เกิดความร่วมมือร่วมกัน ส่งผลทำให้ประเทศเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำบันทึกพร้อมกับลงนามข้อตกลงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งให้การสนับสนุนด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และส่วนประกอบของยา จากวัตถุดิบหลักจากทางอำพลฟูดส์ อันได้แก่ มะพร้าว ข้าว และสมุนไพร เพื่อต่อยอดงานวิจัยและสามารถผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จนสามารถนำความรู้ทางวิชาการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้ในที่สุด ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม มนตรีพจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook