ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มศก. จัดเสวนาวิชาการฯ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยาไทย”


  หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเสวนาวิชาการ และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยาไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นภาสินี อักษรแก้ว Chief of New Product Development, Pharma Nueva, Co., Ltd. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook