ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรม In House Training แก่บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ


  ภาพบรรยากาศโครงการอบรม In House Training แก่บุคลากรของคณะฯ จำนวน ๒ เรื่อง คือ การจัดประชุมที่ดี มีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยกิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ในหัวข้อที่ได้จัดขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ในการทำงาน วิทยากรโดย คุณ ณฐกร ทองส่งโสม ได้ให้เกียรติเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมแนะนำแนวทางต่าง ๆ

และ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” ซึ่งการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเป็นเอกสารทางวิชาการที่ทุกส่วนราชการ ในกระทรวง ทบวง กรม กำหนดให้เป็นเอกสารหนึ่งในการยื่นประกอบเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทางสายการบริหาร หรือ ตำแหน่งทางสายวิชาการ โดย คุณเสถียร คามีศักดิ์ เจ้าหน้าที่บุคลากรเชี่ยวชาญ ระดับ ๙ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยทั้งสองกิจกรรม สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการอนุมัติจากคณะเภสัชศาสตร์ ให้ดำเนินการจัดฯ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook