ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ประชุม คภ.สสส.สัญจร ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๕๕ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


  แผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน (คภ.สสส.) ภายใต้การดำเนินงานการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุม คภ.สสส.สัญจร ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๕๕ เพื่อร่วมหารือและประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ พร้อมกับเยี่ยมบ้าน (พื้นที่ในตำบล ที่เครือข่ายจะเลือกว่าสนใจประเด็นโรคใดหรือการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook