ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


  สมศ.กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องนริศรานุวัตติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการได้เข้าทำการเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยคณบดีและทีมผู้บริหาร คณะฯ ให้การรับรองคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย ผศ.วันชัย สิ่มเล็ก, รศ.สุธีรา ฮุ่นตระกูล และ รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา จากนั้นได้นำเยี่ยมชมภายในคณะเภสัชศาสตร์ ก่อนเดินทางกลับ ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook