ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ดร.สุชาดา รับรางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี ๒๕๕๕


  เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากศาตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานครบรอบ ๖๙ ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การออพติไมเซชันการตั้งตำรับและ กระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลอง” โดยการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook