ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มศก.จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ๒


  ภาพบรรยากาศ กิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุญาตให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ๒ (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้ได้เป็นผู้ที่สามารถจะทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/คณะ/หน่วยงาน หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดภายในที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมจำลอง สุวคนธ์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook