ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๕


  ภาพบรรยากาศ ของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบกิจกรรมร่วมกันเนื่องใน โครงการสัมมนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งคณะดำเนินงานได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ ได้มีกิจกรรมร่วมกันโดยวันแรก จะเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมกับ ชี้แจงนโยบาย ทิศทาง ในอนาคต โดยคณบดี และทีมผู้บริหาร จากนั้นจะเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จิตวิทยาในการทำงาน”วิทยากรโดย อ.ดร.อุบลวรรณ ภวกานันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ภก.อ.ดร.ศรัณย์ กอสนาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ รับฟังร่วมกัน และภายหลังจากการฟังบรรยาย จะมีการแยกกิจกรรมโดย สายวิชาการ รับฟังหัวข้อ “ประชาคมอาเซี่ยน ต่อระบบยาของไทย” โดย คุณวินิต อัศวกิจวิรี (ผู้อำนวยการสำนักยา กระทรวงสาธารณสุข) สำหรับ สายสนับสนุนฯ จะเป็นหัวข้อ “การคิดเชิงบวกเพื่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ” โดย อาจารย์ณฐกร ทองส่งโสม ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ The Imperial lake view hotel & Golf club จังหวัดเพชรบุรี

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook