ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ประกวดจุลนิพนธ์นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕


  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดผลงานจุลนิพนธ์ขึ้น ณ ห้องจำลอง สุวคนธ์ โดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการตัดสิน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ “Development of in situ film for skin barrier”

โดย Miss Laksika Chinpongsanond และคณะทำงาน (อาจารย์ที่ปรึกษา: ภญ.รศ.ดร.สุวรรณี พนมสุข)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนบรรจุยา neomycin”

โดย นศภ.ชุติมา ชิตเกษรพงศ์ และคณะทำงาน (อาจารย์ที่ปรึกษา : ภญ.รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การวิเคราะห์ตำรับยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติและปัญญาประดิษฐ์”

โดย นศภ.สามารถ จำรัส และคณะทำงาน (อาจารย์ที่ปรึกษา : ภญ.รศ.ลาวัลย์ ศรีพงษ์)

รางวัลชมเชยอันดับ 1 “การพัฒนาตำรับสเปรย์จากสารสกัดใบฝรั่งในน้ำ”

โดย นศภ.ณัชชา กำบุญเลิศ และคณะทำงาน (อาจารย์ที่ปรึกษา : ภญ.รศ.ดร.สุวรรณี พนมสุข)

รางวัลชมเชยอันดับ 2 “ฤทธิ์กำจัดวัชพืชของสารสกัดเปลือกผิวมะกรูด และน้ำคั้นมะกรูด”

โดย นศภ.ขนุตร์ กาญจนาเวชกุล และคณะทำงาน (อาจารย์ที่ปรึกษา : ภญ.ผศ.ดร.ปัทมวรรณ เผือกผ่อง)

รางวัลขวัญใจประชาชน “การพัฒนาอนุภาคนาโนของไขมันแข็งบรรจุซิลิมารินเพื่อนำส่งทางผิวหนัง”

โดย นศภ.พิชญ์สิรี ประพันธ์วิทยา และคณะทำงาน (อาจารย์ที่ปรึกษา : ภญ.อ.ดร.ปาริชาต ชมโท)

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook