ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล Nagai Award Thailand 2012 และรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น


 

เภสัชกรหญิง ดร. จริยา โกวะประดิษฐ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอกในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Development of Green Innovations Group, PDGIG) คณะเภสัชศาสตร์ รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นประจำปี 2555 (Nagai Award Thailand 2012) สาขา Pharmaceutical Sciences จาก Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่น ด้วยผลงานวิจัยเรื่อง Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan coated liposomes for oral protein drug delivery ตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Pharmaceutical Sciences โดยได้รางวัลจาก Professor Tsuneji Nagai ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจําปี 2555 (ครั้งที่ 29) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้มีผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ รศ.ดร. อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง รศ.ดร. ธีรศักดิ์ โรจนราธา รศ.ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และ รศ. ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต โดยเป็นการพัฒนาระบบนำส่งยาโปรตีนทางการรับประทานเพื่อแก้ไขปัญหาการที่ตัวยามักถูกทำลายโดยสภาวะหรือเอนไซม์ต่างๆ ในทางเดินอาหาร ตลอดจนข้อจำกัดของการดูดซึมของตัวยาผ่านเยื่อบุผนังลำไส้เล็ก เนื่องจากโปรตีนเป็นสารที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่จึงดูดซึมได้ยาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบอนุภาคลิโพโซมที่เคลือบด้วยไคโตซานที่ถูกดัดแปลงโครงสร้างใหม่เพื่อให้ได้อนุพันธ์ของไคโตซานที่ละลายน้ำได้ดี และมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มการซึมผ่านของตัวยา จนได้ระบบนำส่งยาที่สามารถเพิ่มการซึมผ่านของโปรตีน ปกป้องการถูกทำลาย และมีความปลอดภัยต่อเซลล์ ดังนั้นจึงมีศักยภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้นำส่งยาโปรตีนเพื่อรักษาโรคโดยการรับประทานได้

นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว เภสัชกร ทศพล นิจอนันต์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ยังได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จากผลงานเรื่อง Fabrication and evaluation of cationic exchange polystyrene nanofibers for oral drug delivery อีกด้วย


 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook