ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


เชิดชูเกียรติ 2 ศิลปินแห่งชาติ : วิโชค มุกดามณี และเข็มรัตน์ กองสุข จากมหาวิทยาลัยศิลปากร


  คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 16 คน จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง ทั้งนี้ อาจารย์อาวุโสจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ในสาขาทัศนศิลป์ โดยศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ได้รับคัดเลือกประเภทสื่อผสม และรองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข ประเภทประติมากรรม

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปัจจุบันอายุ 60 ปี สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2 (จิตรกรรม) และศิลปะมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยและศิลปะการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 10 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยโดยการสร้างงานจิตรกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2516 จากรูปร่างและเรื่องราวของมนุษย์ จากนั้นจึงนำเรื่องราวชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในยุคที่มีความเจริญทางด้านวัตถุ และสภาวการณ์ต่าง ๆ มาพัฒนาผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ โดยแสดงออกในรูปแบบของศิลปะแนวสื่อผสม และพัฒนามาเรื่อย ๆ จนมาเป็นรูปแบบศิลปะเชิงความคิดแนวจัดวาง โดยนำวัสดุ เช่น ไม้ เหล็ก ทองแดง ฯลฯ มาสร้างสรรค์งานสื่อผสมโดยใช้กระบวนการทางจิตรกรรมควบคู่กันไป ทั้งนี้เนื้อหาส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ คติความเชื่อในพุทธศาสนา และโลกอนาคต จึงทำให้ผลงานจิตรกรรมและศิลปะแนวสื่อผสมของวิโชค มุกดามณี ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และยังได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัยงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ อีกทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และวงการศิลปะอื่น ๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและมีคุณูปการต่องานศิลปะและวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปัจจุบันอายุ 66 ปี เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2 (ประติมากรรม) และศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 และได้รับการต่ออายุราชการ 5 ปี ขณะนี้ทำงานค้นคว้าพัฒนาผลงานทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่มีฐานแนวความคิดจากปรัชญา วิถีชีวิต พุทธปรัชญาที่มีการตีความและนำเสนอเป็นผลงานสร้างสรรค์ประเภทประติมากรรม ทั้งแบบนามธรรมและแบบสัญลักษณ์ โดยพัฒนาแนวความคิดและเทคนิควิธีการอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์หลายๆ ชิ้น ได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง จนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทประติมากรม เมื่อปี พ.ศ. 2538 นอกจากนี้ ยังได้ถวายงานแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการปั้นพระประธานเพื่อนำไปประดิษฐานในวิหารปฏิบัติธรรมที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่ นับว่า รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข เป็นอาจารย์ผู้สอนศิลปะที่เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะและสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่นักศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook