ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์


 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากร คุณสุธี ขุนหมื่น พร้อมทีมงาน ในหัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” และภาคปฏิบัติการ ด้วยการซ้อมอพยพหนีไฟและการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ ๒๕ จำนวน ๑๙๕ คน พร้อมบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ (๑๑๐-๑๑๑) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook