ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


เจ้าหน้าที่ผู้รับทุนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มศก.


 

คณะเจ้าหน้าที่ผู้รับทุนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “ Clinical Pharmacy Practice and Safe Use of Drugs ” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณบดีฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยนำเสนอภาพรวมหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิชา และ “Clinical Pharmacy Residency” โดย ภก.อ.ดร.วิชัย สันติมาลีกุล พร้อมคณาจารย์ประจำแหล่งฝึก จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ณ ห้องประชุม มนตรีพจนกิจ จากนั้นผู้ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ นำเข้าเยี่ยมชมภายในอาคาร ห้องเรียนนักศึกษา, ห้องประชุมกลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา, ห้องปฏิบัติการในแต่ละสาขาวิชา ฯลฯ ตลอดจนเข้าชมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” และปิดท้ายด้วยนำเสนอ ในหัวข้อ “ Pharmaceutical testing and analysis services ” ของหน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” ณ อาคารนำร่องฯ โดย ภก.ผศ.ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร (Deputy Manager) ก่อนเดินทางกลับ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook