ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ภาควิชาเภสัชกรรมให้การต้อนรับ คณะ Federation of Asian Pharmaceutical Association (FAPA) ศึกษาดูงานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ได้ต้อนรับคณะ Federation of Asian Pharmaceutical Association (FAPA) ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นแหล่งฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีคณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม และเภสัชกร กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้การต้อนรับ ในการนี้ FAPA College of Pharmacy โดย รศ.ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน President FAPA College of Pharmacy และ รศ.ดร.อาภรณี ไชยาคำ ประธานวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ได้นำคณะชาวต่างชาติ ได้แก่

Mr. John C P Chang, President of Federation of Asian Pharmaceutical Association

Dr. Mohamad Dani Pratomo, President of Indonesian Pharmacist Association

Dr. Syed Azhar Syed Sulaiman จากประเทศ Malaysia

Dr. Olivia M. Limuaco จากประเทศ Philippines

Dr. Dachriyanus จากประเทศ Indonesia

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กิจกรรมในหลักสูตรวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (Board certified Pharmacotherapy training program) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และงานบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ซึ่งการมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษารูปธรรมของการปฏิบัติงาน Pharmaceutical Care และแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านนี้ของประเทศไทย หารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือในระดับสากล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร Fellowship of Asian College of Pharmacy (F.A.C.P.) ของ FAPA-CP ต่อไป

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook