ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


BIG CLEANING DAY คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มดำเนินการกิจกรรม BIG CLEANING DAY ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการปลูกฝั่ง และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในคณะวิชา โดยความร่วมแรงกายและแรงใจของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในการทำความสะอาด โดยนักศึกษา จะดำเนินงานบริเวณรอบๆ คณะเภสัชฯ และ ห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ บริเวณรอบ ๆ คณะเภสัชศาสตร์, นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ห้องปฏิบัติการภาคเคมี (ห้อง ๒๐๖ และ ๒๐๘) และภาคเทคโนโลยีเภสัชกรรม (ห้อง ๓๑๐ และ ๓๑๒),นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ห้องปฏิบัติการภาคเภสัชเวท (ห้อง ๓๐๖ และ ๓๐๘)และภาคชีวเภสัชศาสตร์ (ห้อง ๔๐๖ และ ๔๑๐) โดยให้ทำกิจกรรมหลังคาบปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ จะดำเนินกิจกรรม ณ เภสัชศาลาชั้น ๑ และ ชั้น ๒ ส่วนสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารและทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานและโต๊ะทำงาน ฯลฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยกิจกรรมในช่วงวัน ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดดำเนินงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้รับการตอบรับและความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook