ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มศก.จัดเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖


 

หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินกิจกรรมการจัดโครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ พร้อมการบรรยายพิเศษ โดย Dr.Crispin R.Dass, Vicotria University, Australia. ในหัวข้อ “ Discovery, development and delivery of safer drugs for cancer therapy – progress from the VU cnacer lab และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ Post antibody medicines : Generation of molecular-targeting peptides by directed evolution. โดยวิทยากร Prof.Fujii lkuo, Osaka Prefecture University, Japan. เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook