ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รับรางวัล “แสดงทักษะในการให้คำปรึกษาเรื่องยาที่เหมาะสม” จากโครงการค้นหาสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๓


 

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน"Pharmacy counseling event" ในโครงการค้นหาสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมลงทำการแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว และได้รับรางวัลจากการแข่งขันแสดงทักษะในการให้คำปรึกษาเรื่องยาที่เหมาะสม ทางด้าน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและขอขอบคุณ คณาจารย์และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำชื่อเสียงมาสู่คณะวิชา โดยผลการตัดสิน นศภ.ธิติกร มะลิทอง รหัสประจำตัว ๘๕๐๐๐๖๑ และ นศภ.กีรตา วีรผาติวัฒน์ รหัสประจำตัว ๘๕๐๐๑๖๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมกับอีก ๑ ทีม ที่ลงทำการแข่งขัน คือ นศภ.มนสิชา จิตรีธรรม รหัส ๘๕๒๐๑๓๕ และ นศภ.กวิณ ด้วงมี ๘๕๒๐๐๑๐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากทีมที่เข้าทำการแข่งขันทั้งหมด ๑๗ ทีม พร้อมเดินทางเข้ารับมอบรางวัล โดย ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน (นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)) เป็นประธานมอบรางวัลฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook