ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะผู้แทน “wHO” องค์การอนามัยโลกร่วมประชุมประเมินผลการดำเนินงาน “การพัฒนาวัคซีนฯ ไข้หวัดใหญ่”


 

Dr.James Robertson, Dr. Han van den Bosch, Dr. Ralf Fehrenbach และ Dr. Guido Torelli, WHO Techical Assisant Group (TAG) เดินทาง มาประเทศไทยเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยองค์การ เภสัชกรรม ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะ WHO TAG, ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารขององค์ การเภสัชกรรม เข้าชม Pilot Plant หรับการผลิต Live Attenuated Influenza Vaccine โดยท่านคณบดี (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) ให้การต้อนรับและ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook