ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของศิลปิน


 
“การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย”

นักวิจัยโครงการ “การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย” (A Study of Buddhist Philosophy and the Creativity in Contemporary Art) โดยศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากการวิจัยในรูปแบบของการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2556 ณ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กลุ่มนักวิจัยประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 11 คน ร่วมกันศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะในโครงการ “การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย” (A Study of Buddhist Philosophy and the Creativity in Contemporary Art)” ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. และการควบคุมการวิจัยโดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เมธีวิจัยอาวุโส ซึ่งกลุ่มคณาจารย์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วิชัยสิทธิรัตน์ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิตตั้งเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน อาจารย์ศักชัย อุทธิโท อาจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว อาจารย์นรากร สิทธิเทศ อาจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ อาจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์ และอาจารย์วิชญ มุกดามณี

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี หัวหน้าคณะผู้วิจัย ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการดำเนินโครงการนี้ว่า โครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอน และความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ

- สื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย เพื่อถ่ายทอดคำสอนในพระพุทธศาสนา กับประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบัน

- สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม สื่อประสม และศิลปะแนวจัดวาง เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ประเด็นของความเจริญก้าวหน้า ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาที่ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว และให้อิทธิพลต่อกันและกัน

- สร้างสังคมและวางรากฐานทางปัญญา แก่วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งระดับรากหญ้า และสังคมเมืองทุกชนชั้น ให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยในการสร้างสรรค์ สร้างวัตถุ สิ่งของ และงานศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัย โดยนำเสนอสู่สาธารณะ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

- และเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักคิด นักปรัชญา ศิลปิน ประชาชน เยาวชน และสังคมในกลุ่มผู้มีความรัก ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา และมีการประพฤติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมมาแต่อดีตกับกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ในสังคม อาทิ เด็กและเยาวชนให้หันมาศึกษา ตีความเนื้อหาต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้เพื่อชี้ประเด็นความเป็นไปของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยยุคปัจจุบัน

จากการเริ่มต้นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์มาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มคณาจารย์ผู้ร่วมงานวิจัยได้ดำเนินงานมาครบ 3 ปี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 และในระหว่าง 3 ปี นั้น มีการนำเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณชนมาแล้ว 3 ครั้งด้วยกัน และในปี พ.ศ. 2556 นี้ คณะผู้วิจัยทั้งหมด ได้สรุปผลการวิจัย ที่ดำเนินการมาทั้งหมด จัดแสดงเผยแพร่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2556 รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับผลงานศิลปกรรมและแนวคิดในการศึกษาวิจัย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะและแนวคิดระหว่างคณะผู้วิจัย กับนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจและรักงานศิลปะโดยทั่วไป

ตัวอย่างภาพผลงานศิลปกรรมของกลุ่มศิลปิน
“การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย”


 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook