ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 4


  ผศ.อาชาไนย บัวศรี, ผศ.ดร.วรดา หล่อยืนยง, อ.ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์, น.ส.เมตตา วรฉัตร, น.ส.รพีพรรณ กาญจนประดิษฐ์ และ น.ส.สิริกานต์ ใบบัว ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2556 จากโครงงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ในการปรับปรุงสมบัติการย่อยสลายของพลาสติกชนิดพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตภายใต้การฉายแสงและรังสียูวี”

 
  url: http://www.eng.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook