ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ดีเด่นของประเทศไทย


 

(2012-2013 Thailand Distinguished Polymer Scientist) จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย (Polymer Society of Thailand)

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ดีเด่นของประเทศไทย (2012-2013 Thailand Distinguished Polymer Scientist) จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย (Polymer Society of Thailand) และได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ (Toyobo-PST lecture) ในการประชุมวิชาการโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (PCT-3) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “Pectin: a bio-based polymer for targeted drug delivery”

ในการประชุมวิชาการโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์และผลงานการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมโพลิเมอร์ ระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาในภาครัฐ และนักวิชาการ นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นระบบและเกิดความต่อเนื่องของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมโพลิเมอร์ในระดับชาติ และสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันนำไปสู่การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโพลิเมอร์

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook