ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


"กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ" กับ ดร. เสรี วงษ์มณฑา


 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด นักพูด และพิธีกรผู้มีชื่อเสียง เป็นวิทยากร โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 3 วิทยาเขต ระดับ คณะวิชา ศูนย์ สำนัก กอง ประมาณ 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้ ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2556 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook