ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฎิบัติงาน และการวิจัยในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล นำโดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) รองคณบดีฝ่ายวิชาชีพ (เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์) และ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน (เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิญา ค้าผล) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ กับโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม (นายแพทย์จินดา แอกทอง) หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม(นายแพทย์สุเมธ บรรเลงจิต) หัวหน้ากลุ่มงานทางเภสัชกรรม (เภสัชกรหญิงศศิธร จิระศิริรักษ์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและการฝึกปฎิบัติงานในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในด้านต่างๆ โดยเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฎิบัติ โดยพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ให้มีความเชี่ยวชาญในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลด้วยการศึกษาจากประสบการณ์จริงในโรงพยาบาล รวมทั้งร่วมกันพัฒนากิจกรรมและกลไกสนับสนุนการฝึกปฎิบัติงานในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตผลงานวิจัยในระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook