ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


อาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดงานวิจัยฯ ดีเด่น


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณ ภก.อ.ดร. สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย, ภญ.รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข และ ภก.อ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล ที่ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิชาในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระบบบริการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่โรงพยาบาลกับที่ร้านยาคุณภาพ ในการประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูผลงานเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และงานวิจัยอื่น ๆ พร้อมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และอาจเกิดคุณค่านำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนและสังคม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook