ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชฯ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์


 

ภาพบรรยากาศโครงการมัชฌิมนิเทศ ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ ได้จัดขึ้น จากนั้นนักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้เรียนเชิญ ประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงาน โดย ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดฯ พร้อมให้มัชฌิมโอวาทแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ กล่าวถึงหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์การเรียนในระยะเวลา ๖ ปี และการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีการเอื้ออาทร , แบ่งปันกัน และเน้นให้เห็นความสำคัญของการ Sharing ที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข หลังจากนั้น อาจารย์ และรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้ว ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาถึงวิธีการเรียน การทำกิจกรรม การแบ่งเวลา การใช้ชีวิต และวิธีคิดในการทำงานให้กับน้อง ๆ และในท้ายสุดของโครงการ อาจารย์ ปัญจพล ได้เล่าเรื่องราว การแบ่งเวลาในการเรียน การทำกิจกรรม การดูหนังสือ และการจัดสรรเวลาส่วนตัวให้ลงตัว เพื่อประโยชน์ในการจัดการเวลาของตัวเองในอนาคต โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ Fountain Tree Resort Kaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook