ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


กิจกรรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์พบปะหน่วยงาน


 

ภาพบรรยากาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานสำหรับผู้ใกล้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต โดยในงานมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ภก.อ.ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย) รับหน้าที่พิธีกร ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ (๑๑๐-๑๑๑) อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook