ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


อธิการบดีชี้แจงแผนและนโยบาย แก่คณาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์


 

ภาพบรรยากาศ ของคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ผศ. ชัยชาญ ถาวรเวช) พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าพบ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับคณะวิชา และคณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อชี้แจงแผน, นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานให้กับคณะวิชาได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานของคณะวิชาให้สอดคล้องไปมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook