ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง “กฏหมายและจริยธรรม ในการจัดการงานเภสัชกรรม”


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม (Law and Ethics in Pharmacy Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย ๔ แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อฝึกอบรมเภสัชกรให้ทราบแนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีด้านกฎหมายและจริยธรรม, เข้าใจกฎหมายและจริยธรรมที่สำคัญๆทางด้านเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ, เข้าใจการบังคับใช้ การขัดแย้งและการตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการงานเภสัชกรรม, สามารถใช้หลักกฎหมายและจริยธรรมในการวิเคราะห์กรณีศึกษา, และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เจ้าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook