ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ชี้แจงรูปแบบกิจกรรม โครงการกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ช่วยงานเภสัชกรรม ให้กับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ


 

ภาพบรรยากาศ ขณะที่ ภญ.อ.ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม และเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ช่วยงานเภสัชกรรม ชี้แจงจัดการโครงการฯ กับเครือข่ายหน่วยงานสุขภาพและหน่วยงานประกอบการด้านยาต่าง ๆ ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ได้รับทราบความเป็นมาของโครงการและประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ พร้อมอภิปรายและเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือความต้องการการสนับสนุนทางวิชาการจากคณะวิชาในการร่วมพัฒนางานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ได้ทราบถึงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาร่วมพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพและทางด้านยาผ่านกระบวนการสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และได้มีประสบการณ์จริงในการพบเห็นและเข้าใจปัญหาสุขภาพและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมร่วมกับบุคลกรอื่น รวมทั้ง มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นเภสัชกรที่ดีที่สามารถดูแลผู้ป่วยด้านการใช้ยาต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการฝึกทักษะทางด้านการบริหารจัดการและการสื่อสารผ่านกิจกรรมอาสา โดยกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิชาการชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook