ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คัดเลือกโลโก้การประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๓๐ ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

บรรยากาศ การคัดเลือกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะครบรอบ ๓๐ ปี (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๓๐ ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนมาก มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ เข้ารอบจำนวน ๕ ชิ้นงาน และได้เชิญชวนบุคลากรภายในคณะฯ ร่วมลงคะแนนโดยการโหวตตราสัญลักษณ์ที่ชื่นชอบและนำคะแนนที่ได้มารวมกับคณะกรรมการเพื่อตัดสินผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและออกแบบ พิจารณาและได้ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ ฯ โดยนายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งจากการตัดสินผลงานในครั้งนี้ ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้มีการนัดหมายมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook