ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

ภาพบรรยากาศที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ ๒๓ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๕ (รุ่นที่ ๒๓) เพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาได้รับโอวาทจากผู้บริหารและคณาจารย์รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ โดยส่วนใหญ่กล่าวแสดงความยินดีในการพากเพียรจนประสบความสำเร็จ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเตือนนักศึกษาในการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ภก.อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์) เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องไภสัชสรรพศิลป์ (๑๑๐-๑๑๑) และ โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook