ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร


 

ภาพบรรยากาศ ของท่านคณบดี (ภญ.ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์) พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ในสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ห้องปฏิบัติการ พร้อมห้องเรียนต่าง ๆ โดยท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) กล่าวให้การต้อนรับในการเข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งหารือข้อคิดเห็น แนวทาง อันจะส่งผลในการประสานงานของการทำงานในวิชาชีพฯ ร่วมกัน ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook