ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๕๖


 

ภาพบรรยากาศ ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับนักศึกษาที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นผู้นำนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ โดยนักศึกษาเดินทางมาเข้าร่วมหารือ ณ ห้องมนตรีพจนกิจ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังการบรรยายเรื่อง "ประสบการณ์และแนวทางการจัดกิจกรรม" โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ภก.อ.ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา" โดย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ภก.ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย โดยชี้ให้เห็นความสำคัญของวงจร PDCA ในการทำงาน และง่ายต่อการตรวจสอบในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายรายละเอียดต่างๆของการทำกิจกรรมนักศึกษา เริ่มตั้งแต่เขียนโครงการ, ขั้นตอนในการ, จัดทำโครงการ, การบริหารงบประมาณในโครงการ, การสรุปโครงการ, การติดตามผลการจัดโครงการ และการคิดค่าความพึงพอใจของโครงการ โดย คุณวารุณี ดอกไม้งาม, คุณนาตยา ทับทิมทอง และคุณประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ และ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ภก.อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์) กล่าวถึงประสบการณ์ทำกิจกรรมของตัวเองเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาปิดท้ายกล่าวสรุป ถึงการตีความรายละเอียดของกิจกรรม รวมทั้งการแยกแยะงาน และข้อคิดในการทำงาน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เพชรริมธารรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook