ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖


 

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และ หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินกิจกรรมการจัดโครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ ในหัวข้อ “Translational Research, the Global Impact, Research and Business Opportunities , the Application of Biomaterials in Regenerative Medicine” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Sandra Downes, Head of Biomaterials Research, University of Manchester, UK เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ไตรสิกขา อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook