ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ


 

ภาพบรรยากาศ ที่บุคลากรงานประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ จัดโดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นวิทยากรบรรยาย เนื้อหาจะเป็นกลยุทธ์วางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อวางแผนแนวทางและจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook