ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖


 

คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อฝึกอบรมเภสัชกรให้มีความรู้พื้นฐานในการสืบค้น ประเมิน และเลือกใช้ข้อสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก, มีทักษะในการให้บริการ และมีแนวคิดในการจัดการข้อสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก พร้อมแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพของระบบยาของโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง เรื่อง “ ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Drug Information System) ” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม “จำลอง สุวคนธ์” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook