ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการควบคุมและประเมินคุณภาพฯ (ตึก ๖ ชั้น)


 

คณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ "Principal and software operation in Inductively coupled plasma-mass spectrometry" เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงหลักการ วิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่อง ICP-MS จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ - ๑๐เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา อาคารปฏิบัติการควบคุมและประเมินคุณภาพฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook