ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มศก.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ ประจำปี ๒๕๕๖


 

ภาพบรรยากาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาบุคลกร ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการให้บุคลากรของคณะฯ ได้พบปะหารือและร่วมประชุมระดมความคิดและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องไปกับนโยบายต่าง ๆ โดย ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ภก.อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ทำการบรรยายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้น อ.สมพร อินทร์แก้ว นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บรรยาย เรื่อง ความสุขในองค์กร ต่อด้วยการอภิปราย “ ๘๔ ปี ชาตกาล ภก.รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา” โดย ภญ.ผศ.ดร.รจพร วัชโรทยางกูร และ ภก.ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ โดยมี ภก.อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ, กิจกรรมสันทนาการการบรรยาย เรื่อง ความนิยมร่วมกับการสร้างสุขของบุคลากร โดย ภก.อ.ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสรุปปิดท้ายโครงการฯ ด้วยการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท่านคณบดีฯ พร้อมทีมผู้บริหาร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเทวมันตรา จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นจึงออกเดินทางจากโรงแรมฯ กลับคณะเภสัชศาสตร์ โดยสวัสดิภาพ

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook