ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖


 

ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) กล่าวปฐมโอวาทพร้อมแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์จากนั้น กลุ่มงานบริการการศึกษาคณะฯ นำโดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) และหัวหน้างานการจัดการศึกษาฯ (นางยุคลพร วารินธุ์) บรรยายในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้ได้ปริญญา” ต่อด้วยหัวข้อ ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง “ความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่าเภสัชฯ ศิลปากร” โดย ภญ.ทัดดาว ชูโชติ สำหรับในหัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” ถูกนำเสนอในหลายหัวข้อทั้งการปรับตัว เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรที่กำหนด รวมไปถึงสวัสดิการที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ภก.อ.ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย), ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ภก.อ.ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์) จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบการประกันคุณภาพกับการวางแผนการศึกษา” โดย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (ภก.ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย) โดยตลอดทั้งวันที่ดำเนินโครงการมุ่งเน้นให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้มีความเข้าใจ ท้ายสุดของการดำเนินงานจะเป็นการแยกกลุ่มของนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมประโชติ เปล่งวิทยา ส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook