ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการความปลอดภัยด้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


 

ภาพบรรยากาศ ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับงานบริการวิชาการฯ คณะฯ โดย ภญ.ผศ.ดร.ปารณีย์ มีแต้ม ประธานฯ รับผิดชอบจัดกิจกรรม โครงการความปลอดภัยด้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของร้านอาหาร/เครื่องดื่มภายในวิทยาเขต โดยจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวด้านความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย โดยหาแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย ราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิต โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประกอบการและคนทำงานในร้านอาหารปรุงสำเร็จและร้านเครื่องดื่มภายในและบริเวณโดยรอบโรงอาหารสระแก้ว, โรงอาหารเพชรรัตน์ และโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ขายอาหารปรุงสำเร็จและเครื่องดื่มภายในตลาดนัดศิลปากรทุกวันพุธ, ผู้ใช้บริการโรงอาหารและตลาดนัดศิลปากร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอาหารปรุงสำเร็จภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เฝ้าระวังและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนในละแวกใกล้เคียงมีความตื่นตัวต่อเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในการดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร ผ่านการทำกิจกรรมเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาจารย์สกุล บุณยทัต) เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕๔ คน ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ๔.๓๕ และสามารถนำไปใช้ในกิจการ / ร้านค้าของท่านอย่างต่อเนื่องในระดับ ๔.๔๐ จากคะแนนเต็ม ๕

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook