ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปี 2556 เรื่อง "การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน"


 

ภาพบรรยากาศ ของโครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง "การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน” โดยฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลในด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งในระหว่างการศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๓ ประการ อันได้แก่ การเป็นผู้มีคุณธรรม, การเป็นผู้มีคุณภาพ และการเป็นผู้มีคุณค่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในส่วนของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน แก่คณาจารย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องมนตรีพจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากรโดย : ผศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ และ อ.นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์ จาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณาจารย์เภสัชศาสตร์ และเจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook