ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชฯ จัดเวทีให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย”


 

ภาพบรรยากาศ ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ใน หัวข้อเรื่อง "กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย" โดยมีคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานในกำกับฯ เข้าร่วมรับฟัง พร้อมข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook