ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฎิบัติงาน และการวิจัยในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล นำโดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) รองคณบดีฝ่ายวิชาชีพ (ภญ.อ.ดร.นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์) และ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน (ภญ.ผศ.ดร.ณัฏฐิญา ค้าผล) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ กับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม (นพ.จินดา แอกทอง) หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม (นพ.สุเมธ บรรเลงจิต) หัวหน้ากลุ่มงานทางเภสัชกรรม (ภญ.ศศิธร จิระศิริรักษ์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและการฝึกปฎิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลใน ด้านต่างๆ โดยเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฎิบัติ โดยพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ให้มีความเชี่ยวชาญงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลด้วยการศึกษาจากประสบการณ์จริงใน โรงพยาบาล รวมทั้งร่วมกันพัฒนากิจกรรมและกลไกสนับสนุนการฝึกปฎิบัติงานในงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลและร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยในระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook