ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานย่อยประจำปี


 

ภาพบรรยากาศ ของฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานย่อยประจำปีซึ่งกิจกรรมหลัก คือ การวางแผน, การดำเนินงาน, การตรวจสอบ และการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยกลไกในการทำงานทั้งหมดของคณะคือหน่วยงานหลัก ๙ หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชา ๘ ภาค และสำนักงานเลขานุการ พร้อมกับหน่วยงานในกำกับที่ขึ้นกับคณะฯ อีก ๑ หน่วยงานคือ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” ที่ดำเนินงานเต็มรูปแบบตรงกับภารกิจกลักของคณะวิชา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการประเมินเพื่อตรวจสอบฯ ในการที่จะนำไปสู่การปรับปรุงตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานย่อยภายในคณะ และนำผลประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook