ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้คณะฯ


 

ภาพบรรยากาศ การรับมอบเงินทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการส่วนของคณะวิชาและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จำนวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จาก ภก.สุเวช ปิยะรัตนวัฒน์ ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) เป็นผู้รับมอบพร้อมกับกล่าวขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าและรู้สึกภาคภูมิใจที่ท่านได้มีจิตศรัทธากับคณะวิชาที่เคยเล่าเรียนศึกษามา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook