ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการประชุมสัมมนาลูกจ้างประจำปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

ภาพบรรยากาศ ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาลูกจ้างประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้นเพื่อให้ลูกจ้างประจำได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน, ระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงานที่ดี บทบาทหน้าที่ และสวัสดิการสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวคณะฯ โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเลขานุการคณะ และหัวหน้างานเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๖, และ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม และ โรงแรม เมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook