ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ อบรม “การบริหารจัดการสอบเทียบ”คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


 

ภาพบรรยากาศ ของหน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” ร่วมกับ ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์ หัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสอบเทียบ” เพื่อเป็นการบริการวิชาการและพัฒนาสถาบันแหล่งฝึกฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ สอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามระบบคุณภาพสากล และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการบริหารจัดการการตรวจสอบ สอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับงานและในการอบรมครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยเภสัชกรที่เข้ารับการอบรมเต็มเวลาจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชลอ โสฬสจินดา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook