ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ฯ จัดการอบรมโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖


 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (pre test) โดยการบรรยายเรื่อง “การแนะนำห้องปฏิบัติการในคณะเภสัชศาสตร์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย” โดย ภญ.รศ.ดร.อรอุมา โต๊ะยามา และต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “ความปลอดภัยเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ” ชมวิดีโอเกี่ยวกับการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในคณะเภสัชศาสตร์, การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ และการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ โดยคุณเกตุแก้ว ศรัณยกษิตริน และการบรรยายเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” โดย ภก.ผศ.ดร.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน และ ภญ.อ.ดร.ปิยะนุช จงสมัคร เป็นรายการท้ายสุดก่อนดำเนินการจัดการทดสอบความรู้หลังการอบรม (post test) ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประโชติ ๑ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook