ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มศก. มอบรางวัลผู้ได้ รับรางวัลชมเชยจากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ ประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีคณะฯ


 

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัลให้แก่คุณอนิรุทธ์ เอมอิ่ม จากการที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาตัดสินให้ผลงานการออก แบบ ได้รับรางวัลชมเชย โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ภก.รศ.ดร.พร ศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์) เป็นผู้มอบเงินรางวัล แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕ ณ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook