ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มศก. ร่วมลงนามบันทึกต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 

olanzapin stada

olanzapin netdoktor olanzapin stada olanzapin uden recept

ภาพบรรยากาศ ขณะที่ ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับเดิมจะสิ้นสุดลง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาและมีความเห็นชอบร่วมกัน ที่จะลงนามต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเห็นควรขยายเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ต่อไปอีก ๔ ปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และอื่น ๆ ภายใต้ขอบเขตบันทึกข้อตกลงเดิม เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมด้วย คณาจารย์ทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook