ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มศก. ร่วมลงนามบันทึกต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 

ภาพบรรยากาศ ขณะที่ ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับเดิมจะสิ้นสุดลง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาและมีความเห็นชอบร่วมกัน ที่จะลงนามต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเห็นควรขยายเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ต่อไปอีก ๔ ปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และอื่น ๆ ภายใต้ขอบเขตบันทึกข้อตกลงเดิม เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมด้วย คณาจารย์ทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook